Credits

Developers

Aleksander Ovcharov

Aleksey Shepitko

Andrey Kholyavkin

Konstantin Dorogan

Maksim Sklyarov

Nadezhda Shipika

Roman Kholschevnikov

Timur Usenko

Vladislav Klimenko

Designers

Andrey Kholyavkin

Vasiliy Sokolov

Tech. director

Aleksander Orlov

Art director

Anton Nefedov

Team leads

Oleg Konovalov

Vyacheslav Kutenkov

CEO

Jon Chakoff

Support team

Igor Panasenko